Yhteiset eristysvaatimukset Euroopan Unionin alueelle

Teollisella eristysalalla on valtava energian- ja päästöjen säästöpotentiaali Euroopan Unionin alueella. Se on taloudellisesti houkutteleva, koska sen avulla eristysteollisuus saisi merkittäviä säästöjä, mutta silti potentiaali jää hyödyntämättä. Monien taloudellisten hyötyjen lisäksi säästöpotentiaalin hyödyntäminen auttaisi EU:a saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä.


EU:n kunnianhimoinen tavoite on tiputtaa CO2-päästöt nollaan vuoteen 2050 mennessä. Yksi suurimmista haasteista on Euroopan Unionin alueen teollisuus. Jotta EU:n tavoite voidaan saavuttaa, tulee kaikkien teollisuuden ja energia-alan pelurit osallistaa yhteiseen tavoitteeseen. Tätä varten EU:n pitää määritellä uudistaa energiatehokkuustavoitteet, joiden tulee toistua myös jäsenmaiden omissa energiansäästö- ja ilmastosuunnitelmissa. Jokaisella jäsenmaalla on isot säästöpotentiaalit ja niihin voi tutustua tarkemmin EiiF:n raportin maakohtaisissa laskelmissa.

EiiF:n tutkimus pohjana säästöpotentiaalin laskemisessa

Euroopan teollinen eristysyhdistys EiiF (European Industrial Insulation Foundation) ja konsultointiyhtiö Ecofys tekivät jo vuonna 2012 tutkimuksen säästöpotentiaalista, jossa tutkittiin syntyvän hukkaenergian määrä, joita syntyi silloisilla eristysmenetelmillä. Tutkimustulokset alkoivat olla vanhoja tultaessa vuoteen 2021 olosuhdemuutoksista johtuen. Tästä syystä tulokset piti päivittää, jotta todelliset energiahävikit saatiin määriteltyä.

Energialuokat helpottavat säästöpotentiaalin laskemisessa

Päivityksen lisäksi tutkimus haluttiin viedä vielä pidemmälle. Ecofysin päivitettyjä lukuja haluttiin verrata tilanteeseen, jossa kaikki eristettävissä oleva eristettäisiin saksalaisen VDI 4610 ohjeistuksen mukaisesti. VDI 4610 on saksalaisten insinöörien määrittelemä ja julkaisema ohjeistus, joka on jaettu 7 eri energiatehokkuusluokkaan.

Laskelmien pohjatiedot

Tutkimuksen laskelmat pohjautuvat EiiF:n jäsenten tietotaitoon, 2500 TIPCHECK-auditointiin, jotka on tehty eurooppalaisilla tehtailla. Lisäksi siinä huomioitiin kirjallisuuslähteet. Säästöpotentiaalin pohjana toimi tutkimus, jossa otettiin huomioon kaikki alueet, eri teollisuuden sektorit, eri lämpötilaprofiilit ja energianlähteet. Koska on mahdotonta ottaa huomioon kaikki mahdolliset näkökulmat ja lämpötilat, tässä tutkimuksessa huomioitiin lämpötilat, jotka ovat korkeampia kuin vallitseva lämpötila. Lisäksi tutkimus huomioi sähköntuotannon kaasusta, hiilestä, öljystä ja biomassasta.

Säästöpotentiaalia laskettaessa huomioitiin eristämättömät ja/tai rikkoutuneet eristykset. Lisäksi laskelmassa huomioitiin eristysten parantamisesta syntyvä säästöpotentiaali.

VDI 4610 C -luokan mukaisesti tehty eristys, jossa kaikki eristettävissä olevat pinnat eristetään, pystytään säästämään 88 % hukkaenergiaa verrattuna nykyiseen hukkaan verrattuna. Tällaisella eristyksellä säästöpotentiaali on jopa 14Mtoe (yksi toe vastaa yhden raakaöljytonnin sisältämää energiamäärää). Jos kaikki eristettäisiin C luokan mukaisesti, Euroopan Unionin tuottama hiilidioksidi määrää pystyttäisiin vähentämään 40Mt joka vuosi.

Mitä 14Mtoe vastaa:

   • 10 miljoonan kotitalouden vuosittaista energiankulutusta
   • Unkarin, Tšekin ja Slovakin valtioiden kaikkien kotitalouksien vuosittaista energiankulutusta
   • 20 miljoonan auton vuosittaista energiankulutusta.

Yhteisten eristysvaatimusten puuttuminen

Eristysalalla ongelmallista on nimenomaan yhteisten eristysvaatimusten puute – jokainen eristää niin kuin parhaaksi näkee. Tästä syystä eristykset jäävät jo lähtökohtaisesti puutteellisiksi, ja isojen huoltokustannusten pelossa huoltotoimenpiteet jäävät usein tekemättä.

Eristysalalla vallitsevat edelleen vanhanaikaiset menetelmät ja tehdaskohtaiset vaatimukset, jotka perustuvat jopa 30 vuotta vanhoihin ympäristövaatimuksiin ja energiahintoihin. Tämän lisäksi on monia muita syitä eristystyön epäonnistumiselle:

 • Päättäjien tietämättömyys eristystyöstä ja sen tuomista säästöistä
 • Suunnitteluvaiheessa eristys jää huomiotta ja eristys suunnitellaan ja tehdään rakennusvaiheen loppupuolella tyytyen vähän sinne päin tehtyyn ratkaisuun
 • Eristystyö ei ole ydinliiketoimintaa päättäjien työssä ja se nähdään vain kustannuseränä
 • Tietotaidon puute.

Eristyksellä saavutettavat hyödyt

Riittävä eristys vähentää tehtailla käytettävän energian määrää. EiiF:n raportissa on esimerkki, joissa säiliön eristystä parannettiin ja energiakustannukset laskivat vuositasolla useamman kymmenen tuhatta euroa. Eristyksen takaisinmaksuaika jäi alle 2,5 vuoteen. Samaisesta raportista löytyy lisää mielenkiintoisia esimerkkejä eristyksen tuomista hyödyistä.

Energiakulujen vähentymisen kautta vähenevät myös päästöt. Ja tällä on taas vaikutusta hiiliveron määrään. Hiiliveroa maksetaan tuotetuista hiilidioksidipäästöistä, kun taas eristämisellä voidaan vähentää päästöjä, jolloin verojen määräkin pienenee.

Kustannussäästöjen ja positiivisten ympäristövaikutusten lisäksi eristys vaikuttaa tehtaiden elinkaareen. Tehtaiden elinkaaren aikaisia kustannuksia on mahdollista pienentää ja tuotantoa tehostaa. Esimerkiksi korroosion aiheuttamia vaurioita on mahdollista ehkäistä, jolloin niiden aiheuttamat käyttökatkokset ja vahingot voidaan minimoida.

Eristyksellä on myös vaikutusta työturvallisuuteen ja työviihtyvyyteen. Eristämällä kuumat putket, venttiilit ja laipat voidaan vähentää merkittävästi työtapaturmia ja pitää työympäristön lämpötila tasaisena. Lisäksi ehjät eristeet pitävät tehtaiden prosessit turvallisina ja käyttökelpoisina, jolloin rikkoutuneet eristeet eivät aiheuta henkilövahinkoja.

Yhteinen ja pakollinen eristysvaatimus

EiiF:n raportin mukaan säästötavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan kaikille pakollinen eristyksen minimivaatimus, joka vastaa VDI 4610:n energialuokkia. Kaikki uudet tehtaat, jotka rakentuvat Eurooppaan tulisi eristää standardin mukaisesti, ja korjata kaikki rikkinäiset eristykset sekä parantaa olemassa olevia eristyksiä vastaamaan VDI 4610:a. Näin saavutettaisiin hyötyjä monesta näkökulmasta:

Ilmasto

   • Hiilidioksidipäästöjen vähentyminen 40 Mt/vuosi
   • Energian kulutuksen vähentyminen 14 Mtoe/ vuosi

Eurooppa

   • Hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä
   • Uusien työpaikkojen luominen ja nykyisten säilyttäminen

Teollisuus

   • Kilpailukyvyn lisääntyminen
   • Investointimahdollisuuksia lyhyellä takaisinmaksuajalla
   • Turvallisempi työympäristö

Tavoitetta ei voi saavuttaa yksin

Jokaisen EU:n jäsenmaan tulee osallistua tavoitteeseen pääsemiseksi. Lisäksi tarvitaan asiantuntijoiden apua eristystyön tekemiseen, yhteiset eristysvaatimukset ja sitoutumista. Riittävällä eristyksellä on niin monia hyötyjä, joten on ihme, jos teollisuus ei tartu tilaisuuteen.

Varmistetaan yhdessä tulevien sukupolvien mahdollisuus elää ja toteuttaa unelmiaan.

 

Eiif:n raportti