Back to basics: Eristetään ääntä ja torjutaan melua

Back to basics -artikkelisarjan kuudennella osalla ei aiheuteta suurta meteliä, vaan päinvastoin pyritään torjumaan sitä. Äänet tuovat elämään paljon iloa, mutta desibelit on tärkeä pitää maltillisissa lukemissa.

Artikkeli on toteutettu yhteistyössä Armacellin kanssa.

Äänet kuuluvat elämään, mutta rajansa kaikella

Äänet rikastuttavat elämää, mutta osan jättäisi mieluummin kuulematta. Esimerkiksi kerrostalossa asuessa kaipaa yksityisyyttä paitsi itselleen, myös naapureille. Ei ole varmaan kenenkään mielestä mukavaa, että jokaisen vessa- ja suihkukäynnin, lasten leikin tai parisuhdekriisin äänet kantautuvat kaikkien korviin.

Ääntä on lähes kaikkialla, olitpa sitten kotona tai töissä, ulkona tai sisällä – avaruus lienee ainoa poikkeus, sillä ääni ei kulje tyhjiössä. Ääni on mekaanista aaltoliikettä, jonka ihminen havaitsee kuuloaistin avulla ääniaaltojen kulkeutuessa korvaan ilman välityksellä. Ilmaäänen lisäksi ääni voi esiintyä myös tärinänä tai runkoäänenä, jos värähtely esiintyy kiinteässä kappaleessa, kuten koneen tai laitteen rungossa.

Ääntä ja melua pyritään eristämään, vaimentamaan sekä torjumaan. Jokaisella näistä on omat tarkoituksensa:

  • Ääneneristyksen tavoitteena on estää äänen siirtyminen tilasta toiseen joko ilmaäänenä tai rakenteita pitkin runkoääninä.
  • Äänen vaimentamisen tarkoituksena on vähentää äänienergiaa.
  • Meluntorjunnalla pyritään vähentämään haitallisen äänen vaikutuksia. Tavoitteena on ääneneristyksen ja äänen vaimennuksen ohella myös estää äänen syntymistä.

Jotta ihminen voi kuulla ilmanpaineen vaihtelun äänenä, vaihtelun taajuuden tulee olla riittävän suuri eli vähintään noin 16 kertaa sekunnissa. Äänen taajuus ilmoitetaan Hertzeinä (Hz). Yli 16 000 Hz:n ääni on ultraääni, jota ihminen ei kuule.

Ympäristöstä kantautuvat äänet ovat usein sekoituksia useammasta äänestä ja monen äänen yhdistelmä koetaan usein meluna. Äänen paineen yksikkönä käytetään desibeliä (dB), joka ilmaisee äänen voimakkuutta.

Melua torjutaan monenlaisissa ympäristöissä

Ääneneristävyydellä tarkoitetaan äänen tehotason alenemista sen kulkiessa eristävän rakenteen, kuten seinän, läpi. Ääni voi joko absorboitua eli imeytyä materiaaliin, läpäistä sen tai heijastua siitä.

Ääneneristys on tärkeää, koska melu aiheuttaa tilapäistä sekä pysyvää haittaa kuuloaistille – ammatillinen altistuminen melulle aiheuttaa maailmanlaajuisesti noin 16 % aikuisten kuulovioista. Lisäksi melu vaikuttaa negatiivisesti esimerkiksi uneen ja elimistöön sekä vaikeuttaa puheen välityksellä tapahtuvaa viestintää.

Meluntorjunta jaetaan kolmeen osa-alueeseen:

  1. Yleiseen meluntorjuntaan, jonka tärkeä päämäärä on työpaikkamelun torjuminen.
  2. Ympäristömeluntorjuntaan, jolla pyritään torjumaan erityisesti liikenteen ja rakennustoiminnan aiheuttama melu sekä teollisuusmelu.
  3. LVI-äänitekniikkaan, joka pyrkii torjumaan taloteknisten laitteiden ja putkistojen aiheuttamaa melua.

Talotekniset laitteet tuottaisivat paljon melua ilman eristystä

Talotekniset laitteet aiheuttavat melua koti- ja työympäristössä, ja siksi niiden eristäminen on tärkeää. Meluava kone tai laite voidaan esimerkiksi koteloida osittain tai kokonaan. Ilmastointikanava voidaan verhota ääntä absorboivalla materiaalilla sekä ääntä läpäisevällä materiaalilla kanavasta lähtevän äänen vaimentamiseksi.

Viemärit ovat yleinen melun lähde, ja niissä ääntä syntyy pääasiassa likaveden virtauksesta putkessa. Eniten ääntä aiheuttavat haarat ja kulmat, sillä niissä syntyy äkillisiä virtaushäiriöitä.

Putken äänenvaimennuksen parantamiseksi voidaan valita ääntä vaimentavasta materiaalista valmistettu tai paksuseinäisempi putki tai päällystää putkijohto lisävaipalla. Esimerkiksi Armacellin ArmaComfort-tuotteet sopivat viemäriputkien akustiseen eristämiseen.

Nyt hiljennytään hetkeksi, mutta pysy kuulolla – artikkelisarjalle on luvassa jatkoa!